QUANTU BASILICÒ (QUANTO BASILICO)
Autore testi: traditional
Autore musiche: traditional
Autore arrangiamenti: Etta Scollo 

Quantu basilicò
simini ogni annu
tu mi nn’ha dari
‘na cima a lu jornu
Ah! si vo’ lu me’ curuzzu
ti lu mannu
lu to’ mi l’ha mannari
a lu ritornu
Ah! li carnuzza tua
ciavuru fannu
ca cu li ciara
ci passa lu sonnu
Ah beddu ah! Siddu t’avissi
a me’ cumannu
dumani mi susissi
a menzijornu.

U PUMU
Autore testi: Rosa Balistreri
Autore musiche: G.Belfiore (Ed. Warner/Fonit)
Autore arrangiamenti: Christian Kretschmar

Quannu me matri mi fici vattiari
comu na zita mi vosi fasciari
la so ricchizza era sulu ddu velu
a mia lassau’n pizzuddu di cielu
Pani e cipudda cunzatu cu nnenti
chistu è lu piattu di la me genti
sulu a li festi si mancia la carni
disiu d’un pumu crisciva cu l’anni
Tanti cristiani sutta lu munti
cu la fatica scritta nta frunti
ad aspittari la terra prumissa
sempri ‘n parrinu ca dici la missa
Terra scurdata di Diu e di santi
‘n manu ci resta chiddu chi chianci
tutta la vita sempri aspittari
aspetta aspetta a cu ‘n veni mai
Gira sta rota gira stu munnu
o arrivi ‘n cielu o resti ‘n funnu
chi sorti amara ristari sulu
senza putiri manciari ddu pumu.

L’ANATRA
Autore testi: traditional
Autore musiche: traditional
Autore arrangiamenti: Ferdinand von Seebach 


Ah ca n’haju lu pedi
lu pedi dill’anatra
pedi ccu pedi mi dici ca veni
e comu veni si nni va
n’haju lu pedi dill’anatra
Ah ca n’haju la gamba,
la gamba dill’anatra
gamba cu gamba
tira ca ti nciarma
pedi cu pedi mi dici ca veni
e comu veni si nni va
n’haiu lu pedi dill’anatra
Ah ca n’haju la coscia,
la coscia dill’anatra
coscia cu coscia
tira ca ti ncoscia
gamba cu gamba
tira ca ti nciarma
pedi cu pedi mi dici ca veni
e comu veni si nni va
n’haiu lu pedi dill’anatra
Ah ca n’haju lu ciarrabbaddazzu
lu ciarrabbaddazzu dill’anatra
ciarrabbaddazzu lu strinciu e l’abbrazzu
coscia cu coscia
tira ca ti ncoscia
gamba cu gamba
tira ca ti nciarma
pedi cu pedi mi dici ca veni
e comu veni si nni va
n’haiu lu pedi dill’anatra
Ah ca n’haju la panza
La panza dill’anatra
panza cu panza tira ca t’avanza
ciarrabbaddazzu lu strinciu e l’abbrazzu
coscia cu coscia
tira ca ti ncoscia
gamba cu gamba
tira ca ti nciarma
pedi cu pedi mi dici ca veni
e comu veni si nni va
n’haiu lu pedi dill’anatra
Ah ca n’haju lu pettu
lu pettu dill’anatra
e cu lu pettu mi conzu lu lettu
panza cu panza tira ca t’avanza
ciarrabbaddazzu lu strinciu e l’abbrazzu
coscia cu coscia
tira ca ti ncoscia
gamba cu gamba
tira ca ti nciarma
pedi cu pedi mi dici ca veni
e comu veni si nni va
n’haiu lu pedi dill’anatra

CU TI LU DISSI (CHI TE LO HA DETTO)
Autore testi: traditional
Autore musiche: traditional
Autore arrangiamenti: Jan-Peter Klöpfel

Cu ti lu dissi ca t’haju a lassari
megliu la morti e no chistu duluri
ahj ahj ahj ahj moru moru moru moru
ciatu di lu me cori l’amuri miu si tu.
Cu ti lu dissi a tia nicuzza
lu cori mi scricchia a picca a picca a picca a picca
ahj ahj ahj ahj moru moru moru moru
ciatu di lu me cori l’amuri miu si tu.
Lu primu amuri lu fici cu tia
e tu schifusa ti stai scurdannu a mia
paci facemo oh nicaredda mia
ciatu di l’arma mia l’amuri miu si tu

U CUNIGGHIU (IL CONIGLIO)
Autore testi: anonimo
Autore musiche: anonimo
Autore arrangiamenti: Peter Hinderthür 

Lu cunigghiu ci havi lu mussu
e lu mussu ci aviti vui
e stanotti mi lu nzunnai
mussu cu mussu cuccata cu vui
Ah la cirasa
la cirasa chi sciavuru fa
sta picciuttedda mi strinci e mi vasa
ca voli a cirasa ca pampina
Lu cunigghiu ci havi lu sciatu
e lu sciatu ci aviti vui
e stanotti mi lu nzunnai
sciatu cu sciatu cuccata cu vui
Ah lu cutugnu
lu cutugnu chi sciauru fa
sta picciuttedda m’a strinciu e m’ancugnu
ca voli u cutugnu ca pampina
Lu cunigghiu ci havi lu pettu
e lu pettu ci aviti vui
e stanotti mi lu nzunnai
pettu cu pettu cuccata cu vui
Ah la cirasa…
Lu cunigghiu ci havi la panza
e la panza ci aviti vui
e stanotti mi lu nzunnai
panza cu panza cuccata cu vui
Ah lu cutugnu……..
Lu cunigghiu ci havi la coscia
e la coscia ci aviti vui
e stanotti mi lu nzunnai
coscia cu coscia cuccata cu vui
Ah la cirasa…
Lu cunigghiu ci havi lu pedi
e lu pedi ci aviti vui
e stanotti mi lu nzunnai
pedi cu pedi cuccata cu vui
Ah lu cutugnu……..
Lu cunigghiu ci havi lu pilu
e lu pilu ci aviti vui
e stanotti mi lu nzunnai
pilu cu pilu cuccata cu vui
Ah la cirasa…

NTRA VIDDI E VADDI (TRA VILLE E VALLI)
Autore testi: traditional
Autore musiche: traditional
Autore arrangiamenti: Peter Hinderthür 

Nda viddi e vaddi e nda voscuri funni
unn’é l’amanti mia di ccà mi spriu l
a vaju pi circari e ‘un trovu dunni
pi lu so amuri lu munnu firriu.
Mi votu cu lu mari e spiu all’unni
mi dati nova di lu beni miu
e l’ecu di luntanu m’arrispunni
ca schiava di li turchi si nni ju.
M’addisiassi la spada d’Orlannu
quantu girassi pi tuttu lu munnu
la mè Agatuzza nni mori chist’annu
cù v’affirravi… ivi! mi cunfunnu.
Fu sò mammuzza cu cori tirannu
la mannau a mari a circari lu nunnu
comu ncagliasti, ‘un sintisti lu bannu
‘un ci jti a mari li turchi cci sunnu.
Pigliati l’armi curriti picciotti
ci voli forza e curaggiu di tutti
cu misi ncruci e cu mpindia a li crocchi
comu traseru sti nfamazzi turchi.

I PIRATI A PALERMU (I PIRATI A PALERMO)
Autore testi: Ignazio Buttitta
Autore musiche: Rosa Balistreri
Autore arrangiamenti: Etta Scollo

Arrivaru li navi
tanti navi a Palermu
li pirati sbarcaru
cu li facci di nfernu.
N’arrubbaru lu suli, lu suli,
arristammu allu scuru, chi scuru,
Sicilia (chianci)
Tuttu l’oru all’aranci
li pirati arrubbaru
li campagni spugghiati
cu la neggia lassaru.
N’arrubbaru lu suli, lu suli,
arristammu allu scuru, chi scuru,
Sicilia (chianci)
Li culura a lu mari
arrubbaru chi dannu!
Su mpazzuti li pisci
chi lamentu chi fannu.
N’arrubbaru lu suli, lu suli,
arristammu allu scuru, chi scuru,
Sicilia chianci.

ROSA CANTA E CUNTA (ROSA CANTA E RACCONTA)
Autore testi: Rosa Balistreri
Autore musiche: Rosa Balistreri
Autore arrangiamenti: Ferdinand von Seebach 

Stasira vaju e curru cu lu ventu
a grapiri li porti di la storia.
Stasira vogliu dari p’un mumentu
la vita a lu passatu i a la memoria.
Stasira cu la vampa di l’amuri
scavu na fossa, na fossa a lu duluri.
C’è chiù duluri, c’è chiù turmentu
ca gioia e amuri pi l’umanità
Nun è lu chiantu ca cancia lu distinu,
nun è lu scantu ca ferma lu caminu,
grapu li pugna, cuntu li jita
restu cu sugnu, scurru la vita.
Cantu e cuntu, cuntu e cantu
pi nun perdiri…lu cuntu.
Nuddu binidicì lu me caminu,
mancu la manu nica d’un parrinu
e vaju ancora comu va lu ventu
cercari paci sulu p’un mumentu.
Vogliu spaccari…spaccari li cieli
pì fari chioviri…chioviri amuri.
C’è cu t’inganna, c’è cu cumanna
e cu ‘n silenziu mutu si nni sta.
È lu putiri ca nforza li putenti,
è lu silenziu ca ammazza li ‘nnuccenti,
grapu li pugna, cuntu li jita
restu cu sugnu, scurru la vita.
Cantu e cuntu, cuntu e cantu
pi nun perdiri…lu cuntu.
Vinni a stu munnu quannu lu “Voscienza”
si schifiava pi li strati strati.
Tempi d’abbusi, di fami e di guerra
criscivu mmenzu di li malannati.
Lacrimi muti ni chiancivi e quanti,
la me nnuccenza si la sparteru ‘n tanti.
La mala genti, li priputenti,
tanti su tanti nni sta sucità.
Nun è l’amuri ca crisci ad ogni banna,
ma lu favuri ca sparti cu cumanna,
grapu li pugna, cuntu li jita
restu cu sugnu, scurru la vita.
Cantu e cuntu, cuntu e cantu
pi nun perdiri…lu cuntu

LU LIBRRU DI LI NFAMI (IL LIBRO DEGLI INFAMI)
Autore testi: traditional
Autore musiche: traditional
Autore arrangiamenti: Julian Maas 

Lu libbru di li nfami t’accattasti
ah! La prima nfamità mi la fascisti.
Nun sentu nè rìloggiu e nè campana
ah! mi sentu ncatinatu comu un cani.
Sentu chiamari mamma e m’allammicu
“chi mamma…” m’arrispunni la catina.
Ammazzari vurria cu si vosi
na palla vecchia e un pugnu di lupara.

NTA LA VICARIA (DENTRO LA VICARIA)
Autore testi: traditional
Autore musiche: traditional
Autore arrangiamenti: Etta Scollo

Nta la Vicarìa ci su’ li guai
e massimamenti cu un nn’havi a cui
pi tutti vennu amici e pi mia mai
a li grati mi l’afferru a trarraddui

LU FOCU DI LA PAGGHIA (IL FUOCO DELLA PAGLIA)
Autore testi: traditional
Autore musiche: traditional
Autore arrangiamenti: Julian Maas

 Lu focu di la paglia pocu dura
quantu l’amuri di la munzignara
l’amuri ca durò menu d’un ura
vampa la capricciusa di mavara.
L’occhiu amurusu miu ti vitti chiara
surgiva d’acqua cristallina e pura 
ma mètiri li petri di ciumara
è lu risparmiu di la fugnatura.
Stannu sunannu a mortu li campani
ora ca tu ammazzasti lu miu amuri
lu suli ca scurò cielu è lu mari
e lu me cori è chinu di duluri.
Mi lu mittisti a modu di littani
stannu scavannu fossi e sipurturi
cercanu crozzi e mali cristiani
pi darimi li spini ncanciu di ciuri!

A CURUNA (LA CORONA)
Autore testi: traditional
Autore musiche: traditional
Autore arrangiamenti: Julian Maas 

Arsira lu me beddu vinni fora
supra un cavaddu d’oru chi vulava.
Sutta li me finestri e li balcuna
c’un fazzulettu nmanu e lacrimava.
S’affaccianu lu re cu la rigina
“a sta picciotta l’hamu a ncurunari”.
Sugnu picciotta nun canciu parola
a iddu vogliu e non vogliu curuna.

QUANNU MORU (QUANDO MUOIO)
Autore testi: Rosa Balistreri
Autore musiche: Rosa Balistreri
Autore arrangiamenti: Peter Hinderthür 

Quannu jù moru
nun mi diciti missa
ma ricurdati
di la vostra amica
Quannu jù moru
purtatimillu un ciuri
un ciuri granni e russu
cumu lu sangu sparsu
Quannu jù moru
faciti ca nun moru
diciti a tutti
chiddu ca vi dissi
Quannu jù moru
‘un vi sintiti suli
ca suli nun vi lassu
mancu d’intra lu fossu
Quannu jù moru
cantati li me canti
‘un li scurdati
cantatili pi l’antri
Quannu jù moru
pinsatimi ogni tantu
ca pi sta terra ‘n cruci
murivu senza vuci
Quannu jù moru
purtatimillu un ciuri
un ciuri granni e russu
cumu lu sangu sparsu

[zurück zu CANTA RO’]