QUANTU BASILICÒ (QUANTO BASILICO)
Autore testi: traditional
Autore musiche: traditional

Quantu basilicò
simini ogni annu
tu mi nn’ha dari
‘na cima a lu jornu
Ah! si vo’ lu me’ curuzzu
ti lu mannu
lu to’ mi l’ha mannari
a lu ritornu
Ah! li carnuzza tua
ciavuru fannu
ca cu li ciara
ci passa lu sonnu
Ah beddu ah! Siddu t’avissi
a me’ cumannu
dumani mi susissi
a menzijornu.

L’ANATRA
Autore testi: traditional
Autore musiche: traditional


Ah ca n’haju lu pedi
lu pedi dill’anatra
pedi ccu pedi mi dici ca veni
e comu veni si nni va
n’haju lu pedi dill’anatra
Ah ca n’haju la gamba,
la gamba dill’anatra
gamba cu gamba
tira ca ti nciarma
pedi cu pedi mi dici ca veni
e comu veni si nni va
n’haiu lu pedi dill’anatra
Ah ca n’haju la coscia,
la coscia dill’anatra
coscia cu coscia
tira ca ti ncoscia
gamba cu gamba
tira ca ti nciarma
pedi cu pedi mi dici ca veni
e comu veni si nni va
n’haiu lu pedi dill’anatra
Ah ca n’haju lu ciarrabbaddazzu
lu ciarrabbaddazzu dill’anatra
ciarrabbaddazzu lu strinciu e l’abbrazzu
coscia cu coscia
tira ca ti ncoscia
gamba cu gamba
tira ca ti nciarma
pedi cu pedi mi dici ca veni
e comu veni si nni va
n’haiu lu pedi dill’anatra
Ah ca n’haju la panza
La panza dill’anatra
panza cu panza tira ca t’avanza
ciarrabbaddazzu lu strinciu e l’abbrazzu
coscia cu coscia
tira ca ti ncoscia
gamba cu gamba
tira ca ti nciarma
pedi cu pedi mi dici ca veni
e comu veni si nni va
n’haiu lu pedi dill’anatra
Ah ca n’haju lu pettu
lu pettu dill’anatra
e cu lu pettu mi conzu lu lettu
panza cu panza tira ca t’avanza
ciarrabbaddazzu lu strinciu e l’abbrazzu
coscia cu coscia
tira ca ti ncoscia
gamba cu gamba
tira ca ti nciarma
pedi cu pedi mi dici ca veni
e comu veni si nni va
n’haiu lu pedi dill’anatra

SIGNURUZZU (OH SIGORE)
Autore testi: traditional
Autore musiche: traditional

Signuruzzu chiuviti chiuviti
ca l’arbulicchi su morti di siti.
Mannatini una bona
senza lampi e senza trona.
Signuruzzu ‘un nni castigati
ca lu panuzzu nni livati.
Signuruzzu ca pirdunati
quannu l’acqua nni rigalati.
L’acqua di ncielu sazìa la terra
funti china di pietà.
Li nostri lacrimi posanu nterra
e Diu nni fa la carità

CU TI LU DISSI (CHI TE LO HA DETTO)
Autore testi: traditional
Autore musiche: traditional

Cu ti lu dissi ca t’haju a lassari
megliu la morti e no chistu duluri
ahj ahj ahj ahj moru moru moru moru
ciatu di lu me cori l’amuri miu si tu.
Cu ti lu dissi a tia nicuzza
lu cori mi scricchia a picca a picca a picca a picca
ahj ahj ahj ahj moru moru moru moru
ciatu di lu me cori l’amuri miu si tu.
Lu primu amuri lu fici cu tia
e tu schifusa ti stai scurdannu a mia
paci facemo oh nicaredda mia
ciatu di l’arma mia l’amuri miu si tu

MUCCATURI (IL FAZZOLETTO)
Autore testi: traditional
Autore musiche: traditional

E la bella mi prumisi un muccaturi
mi lu prumisi a lu ciumi a lavari.
E acqua d’oru e sapuni d’amuri
ogni stricuni ti vurria vasari.
Poi ti lu stennu a l’occhiu di lu suli
supra na rosa p’un s’allurdiari.
Di punta a punta l’haju a raccamari
e nta lu menzu n’aquila riali

U CUNIGGHIU (IL CONIGLIO)
Autore testi: traditional
Autore musiche: traditional

Lu cunigghiu ci havi lu mussu
e lu mussu ci aviti vui
e stanotti mi lu nzunnai
mussu cu mussu cuccata cu vui
Ah la cirasa
la cirasa chi sciavuru fa
sta picciuttedda mi strinci e mi vasa
ca voli a cirasa ca pampina
Lu cunigghiu ci havi lu sciatu
e lu sciatu ci aviti vui
e stanotti mi lu nzunnai
sciatu cu sciatu cuccata cu vui
Ah lu cutugnu
lu cutugnu chi sciauru fa
sta picciuttedda m’a strinciu e m’ancugnu
ca voli u cutugnu ca pampina
Lu cunigghiu ci havi lu pettu
e lu pettu ci aviti vui
e stanotti mi lu nzunnai
pettu cu pettu cuccata cu vui
Ah la cirasa…
Lu cunigghiu ci havi la panza
e la panza ci aviti vui
e stanotti mi lu nzunnai
panza cu panza cuccata cu vui
Ah lu cutugnu……..
Lu cunigghiu ci havi la coscia
e la coscia ci aviti vui
e stanotti mi lu nzunnai
coscia cu coscia cuccata cu vui
Ah la cirasa…
Lu cunigghiu ci havi lu pedi
e lu pedi ci aviti vui
e stanotti mi lu nzunnai
pedi cu pedi cuccata cu vui
Ah lu cutugnu……..
Lu cunigghiu ci havi lu pilu
e lu pilu ci aviti vui
e stanotti mi lu nzunnai
pilu cu pilu cuccata cu vui
Ah la cirasa…

NTRA VIDDI E VADDI (TRA VILLE E VALLI)
Autore testi: traditional
Autore musiche: traditional

Nda viddi e vaddi e nda voscuri funni
unn’é l’amanti mia di ccà mi spriu l
a vaju pi circari e ‘un trovu dunni
pi lu so amuri lu munnu firriu.
Mi votu cu lu mari e spiu all’unni
mi dati nova di lu beni miu
e l’ecu di luntanu m’arrispunni
ca schiava di li turchi si nni ju.
M’addisiassi la spada d’Orlannu
quantu girassi pi tuttu lu munnu
la mè Agatuzza nni mori chist’annu
cù v’affirravi… ivi! mi cunfunnu.
Fu sò mammuzza cu cori tirannu
la mannau a mari a circari lu nunnu
comu ncagliasti, ‘un sintisti lu bannu
‘un ci jti a mari li turchi cci sunnu.
Pigliati l’armi curriti picciotti
ci voli forza e curaggiu di tutti
cu misi ncruci e cu mpindia a li crocchi
comu traseru sti nfamazzi turchi.

I PIRATI A PALERMU (I PIRATI A PALERMO)
Autore testi: Ignazio Buttitta
Autore musiche: Rosa Balistreri

Arrivaru li navi
tanti navi a Palermu
li pirati sbarcaru
cu li facci di nfernu.
N’arrubbaru lu suli, lu suli,
arristammu allu scuru, chi scuru,
Sicilia (chianci)
Tuttu l’oru all’aranci
li pirati arrubbaru
li campagni spugghiati
cu la neggia lassaru.
N’arrubbaru lu suli, lu suli,
arristammu allu scuru, chi scuru,
Sicilia (chianci)
Li culura a lu mari
arrubbaru chi dannu!
Su mpazzuti li pisci
chi lamentu chi fannu.
N’arrubbaru lu suli, lu suli,
arristammu allu scuru, chi scuru,
Sicilia chianci.

TRABIA
Autore testi: traditional
Autore musiche: traditional

Ora iù vajiu a calari la Trabia
na tunnaredda tanta lluminata.
Ma iù pi tantu nun mi lu cridìa
d’iri a truvari la nassa scassata.
O Ciccu lu longu, ascutami a mia
nPalermu nun ci va sta luminata.
Sugnu appujatu supra a Munti Grossu
viju li tunni e mi passanu arrassu.
E tu Trabia comu un cani corsu
mi stai di supra comu un Satanassu.

OLIOLÀ
Autore testi: traditional
Autore musiche: Etta Scollo
Autore arrangiamenti: Etta Scollo, Sebastiano Scollo, Frank Wulff, Hinrich Dageför

(Canzone antica dei marinai di Ognina cfr. n. 444 Corpus del Favara)
Oilè oilè oilì oilì oilè oilè oilì oilì oilè oilà
quattru quarteri
Oilè oilè oilì oilì oilè oilè oilì oilì oilà
palazzu fabbricatu
‘mmenzu a lu mari
e c’è ‘na villa nova
veni lu ventu e la
‘mmutta a la praia.. a la praia..
Oilè oilè oilà
Oilè oilè oilì oilì oilè oilè oilì oilì oilà
ci sta ‘na picciuttedda mariola
lè oilè oilì oilì oilè oilè oilì oilì oilà
di nomu ci mittemu
di nomu ci mittemu Camiola
Teni … teni li capidduzzi bruni e rizzi
e si li ‘ntrizza a la palermitana
leiolà oilì oilà…
Tolla ‘ntichiti Tollalà

LU LIBRRU (IL LIBRO)
Autore testi: traditional
Autore musiche: traditional

Lu libbru di li nfami t’accattasti
ah! La prima nfamità mi la fascisti.
Nun sentu nè rìloggiu e nè campana
ah! mi sentu ncatinatu comu un cani.
Sentu chiamari mamma e m’allammicu
“chi mamma…” m’arrispunni la catina.
Ammazzari vurria cu si vosi
na palla vecchia e un pugnu di lupara.

NTA LA VICARIA (DENTRO LA VICARIA)
Autore testi: traditional
Autore musiche: traditional

Nta la Vicarìa ci su’ li guai
e massimamenti cu un nn’havi a cui
pi tutti vennu amici e pi mia mai
a li grati mi l’afferru a trarraddui 

LU SULI (IL SOLE)
Autore testi: traditional
Autore musiche: traditional

(Lu suli si nni va
dumani torna
ma vui figliuzzu
nun turnati cchiù).
Lu suli si nni va
dumani torna
si mi nni vaju jò
nun tornu cchiù.

ROSA CANTA E CUNTA (ROSA CANTA E RACCONTA)
Autore testi: Rosa Balistreri
Autore musiche: Rosa Balistreri

Stasira vaju e curru cu lu ventu
a grapiri li porti di la storia.
Stasira vogliu dari p’un mumentu
la vita a lu passatu i a la memoria.
Stasira cu la vampa di l’amuri
scavu na fossa, na fossa a lu duluri.
C’è chiù duluri, c’è chiù turmentu
ca gioia e amuri pi l’umanità
Nun è lu chiantu ca cancia lu distinu,
nun è lu scantu ca ferma lu caminu,
grapu li pugna, cuntu li jita
restu cu sugnu, scurru la vita.
Cantu e cuntu, cuntu e cantu
pi nun perdiri…lu cuntu.
Nuddu binidicì lu me caminu,
mancu la manu nica d’un parrinu
e vaju ancora comu va lu ventu
cercari paci sulu p’un mumentu.
Vogliu spaccari…spaccari li cieli
pì fari chioviri…chioviri amuri.
C’è cu t’inganna, c’è cu cumanna
e cu ‘n silenziu mutu si nni sta.
È lu putiri ca nforza li putenti,
è lu silenziu ca ammazza li ‘nnuccenti,
grapu li pugna, cuntu li jita
restu cu sugnu, scurru la vita.
Cantu e cuntu, cuntu e cantu
pi nun perdiri…lu cuntu.
Vinni a stu munnu quannu lu “Voscienza”
si schifiava pi li strati strati.
Tempi d’abbusi, di fami e di guerra
criscivu mmenzu di li malannati.
Lacrimi muti ni chiancivi e quanti,
la me nnuccenza si la sparteru ‘n tanti.
La mala genti, li priputenti,
tanti su tanti nni sta sucità.
Nun è l’amuri ca crisci ad ogni banna,
ma lu favuri ca sparti cu cumanna,
grapu li pugna, cuntu li jita
restu cu sugnu, scurru la vita.
Cantu e cuntu, cuntu e cantu
pi nun perdiri…lu cuntu

QUANNU MORU (QUANDO MUOIO)
Autore testi: Rosa Balistreri
Autore musiche: Rosa Balistreri

Quannu jù moru
nun mi diciti missa
ma ricurdati
di la vostra amica
Quannu jù moru
purtatimillu un ciuri
un ciuri granni e russu
cumu lu sangu sparsu
Quannu jù moru
faciti ca nun moru
diciti a tutti
chiddu ca vi dissi
Quannu jù moru
‘un vi sintiti suli
ca suli nun vi lassu
mancu d’intra lu fossu
Quannu jù moru
cantati li me canti
‘un li scurdati
cantatili pi l’antri
Quannu jù moru
pinsatimi ogni tantu
ca pi sta terra ‘n cruci
murivu senza vuci
Quannu jù moru
purtatimillu un ciuri
un ciuri granni e russu
cumu lu sangu sparsu

LIGGENNA (LEGGENDA DEL FLAUTO)
Autore testi: traditional
Autore musiche: traditional

Picurareddu chi ‘mmucca mi teni,
jeu sugnu figghia di re cavaleri.
E pi pigghiari ‘na pinna di cu
me frati Peppi lu tradituri fu.
Picurareddu chi ‘mmucca mi teni,
jeu fu ghiccata ‘nta l’acqui sereni.
E pi pigghiari na pinna di cu’
me frati Peppi lu tradituri fu.
A tia, patri, ca ‘mmucca mi teni,
jeu fu ghiccata nta l’acqui sereni.
Pi a tia purtari na pinna di cu’
me’ frati Peppi lu trarituri fu.

CANTU D’A CURUNA (CANTO DELLA CORONA)
Autore testi: traditional
Autore musiche: traditional

Arsira lu me beddu vinni fora
supra un cavaddu d’oru chi vulava.
Sutta li me finestri e li balcuna
c’un fazzulettu nmanu e lacrimava.
S’affaccianu lu re cu la rigina
“a sta picciotta l’hamu a ncurunari”.
Sugnu picciotta nun canciu parola
a iddu vogliu e non vogliu curuna.

RECITATIVO *QUANNU MORU
Autore testi: Ignazio Buttitta (Recitativo) Rosa Balistreri
Autore musiche: Rosa Balistreri
Autore arrangiamenti: Rosa Balistreri

Quannu jù moru
nun mi diciti missa
ma ricurdati
di la vostra amica
Quannu jù moru
purtatimillu un ciuri
un ciuri granni e russu
cumu lu sangu sparsu
Quannu jù moru
faciti ca nun moru
diciti a tutti
chiddu ca vi dissi
Quannu jù moru
‘un vi sintiti suli
ca suli nun vi lassu
mancu d’intra lu fossu
Quannu jù moru
cantati li me canti
‘un li scurdati
cantatili pi l’antri
Quannu jù moru
pinsatimi ogni tantu
ca pi sta terra ‘n cruci
murivu senza vuci
Quannu jù moru
purtatimillu un ciuri
un ciuri granni e russu
cumu lu sangu sparsu

Io ho conosciuto Rosa Balistreri a Firenze, circa 22 anni fa, in casa di un pittore mio amico. Quella sera Rosa Balistreri cantò il lamento per la morte di Turiddu Carnivali che è un mio poemetto. Io quella sera non la dimenticherò mai. La voce di Rosa, il suo canto strozzato, drammatico, angosciato, pareva che uscisse dalla terra arsa della Sicilia. Ho avuto l’impressione di averla conosciuta sempre, di averla vista nascere e sentita per tutta la vita: bambina, scalza, povera, donna, madre, perché Rosa Balistreri è un personaggio favoloso, direi un dramma, un romanzo, un film senza volto. Rosa Balistreri è un personaggio che cammina sopra un filo di cotone, un personaggio che ha un cuore per tutti, che ama tutti, un cuore vecchio, antico per la Sicilia di Vittorini e Quasimodo, un cuore giovane per la Sicilia di Guttuso e di Leonardo Sciascia.

Ignazio Buttitta, 22-10-1984 (per gentile concessione della famiglia Buttitta)

AMURI (AMORE)
Autore testi: traditional
Autore musiche: traditional

Amuri ca di notti vai cantannu
jù eru a ‘menzu sonnu e ti sintìa
jù eru a ‘menzu sonnu e ti sintìa
Vutai li spaddi a me maritu cantu
cu li lacrimi all’occhi ca chiancìa
cu li lacrimi all’occhi ca chiancìa
La spunna di lu lettu era vagnata
jù l’asciucava cu la vampa mia
jù l’asciucava cu la vampa mia
Si ‘nautra vota amuri vai cantannu
morta m’attrovi di malincunìa
morta m’attrovi di malincunìa

[zurück zu CANTA RO’ IN TRIO]